Xoăn

Cách sử dụng CURL để tải tệp xuống

Curl là một công cụ dòng lệnh phổ biến được sử dụng để tải xuống các tệp từ Internet và là một công cụ nhẹ có sẵn trên bất kỳ hệ thống UNIX nào. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng curl để tải xuống tệp.

Cách sử dụng cURL Đăng dữ liệu từ tệp

cURL là một tiện ích dòng lệnh mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để truyền dữ liệu đến hoặc từ một máy chủ từ xa với sự tương tác của người dùng tối thiểu. Nó cho phép người dùng tải lên và tải xuống dữ liệu bằng cách sử dụng các lệnh đơn hoặc tập lệnh bash. Có thể nói rằng cURL không chỉ là một ứng dụng khách HTTP. Cách sử dụng cURL Đăng dữ liệu từ tệp được giải thích trong bài viết này.

Cách thực hiện yêu cầu POST bằng Curl

Curl là một tiện ích dòng lệnh mã nguồn mở và miễn phí cho phép người dùng tạo kết nối mạng. Sử dụng curl, chúng ta cũng có thể chuyển toàn bộ tệp trên dòng lệnh. Trên Windows, Linux và Mac, Curl mở, hiển thị nó là tùy chọn cần thiết cho các lập trình viên trên tất cả các kênh. Trong bài viết này, sẽ giải thích cách thực hiện yêu cầu POST bằng Curl.