Cuộc Gọi Hệ Thống

Lệnh gọi hệ thống trong Linux là gì và nó hoạt động như thế nào với các ví dụ

Lệnh gọi hệ thống là một hàm cho phép một tiến trình giao tiếp với nhân Linux. Lệnh gọi hệ thống hiển thị tài nguyên của hệ điều hành cho các chương trình người dùng thông qua một API. Các cuộc gọi hệ thống chỉ có thể truy cập vào khuôn khổ hạt nhân. Các cuộc gọi hệ thống là cần thiết cho tất cả các dịch vụ cần tài nguyên. Lời gọi hệ thống trong Linux là gì và nó hoạt động như thế nào được giải thích trong bài viết này.