Khác

Vcc là viết tắt của gì trong Arduino

Vcc là viết tắt của bộ thu điện áp chung; nó là một nguồn cung cấp năng lượng được điều chỉnh cần thiết để vận hành một vi mạch. Làm thế nào để cấp nguồn cho Arduino thông qua Vcc, tìm chi tiết trong bài viết này.

Các hàm tĩnh trong ngôn ngữ máy tính C

Điều này minh họa hàm tĩnh trong ngôn ngữ máy tính, C bắt đầu bằng ý nghĩa của nguyên mẫu hàm và việc sử dụng nó trong một chương trình C gồm hai hoặc nhiều tệp.

Cách sắp xếp mảng 2d trong Java

Để sắp xếp mảng 2D, bạn có thể sử dụng phương pháp theo hàng hoặc phương thức theo cột với phương thức Array.sort () nếu cần để sắp xếp ma trận.

Lỗi cân bằng BTRFS trong Kernel 5.14.x

Hướng dẫn cách sử dụng bản sửa lỗi độc đáo để giải quyết lỗi trong kernel 5.14.x khiến hệ thống tệp btrfs chuyển sang chế độ chỉ đọc khi chuyển đổi cấu hình siêu dữ liệu.

Dấu hai chấm (: :) Nghĩa là gì trong Java

Dấu hai chấm “::” là một toán tử tham chiếu phương thức được sử dụng để gọi các phương thức tĩnh, phương thức khởi tạo và phương thức thể hiện bằng cách tham chiếu đến nó với sự trợ giúp của tên lớp.

Cách chuyển Double sang String trong Java

Để chuyển đổi double sang String trong Java, hãy sử dụng Double.toString (), String.valueOf (), toán tử “+”, String.format (), StringBuilder.append () và StringBuffer.append ().