Hàm MySQL Round ()

Ham Mysql Round

Làm tròn số đề cập đến việc tìm giá trị lân cận gần đúng của một giá trị số đã cho. Làm tròn số là một phương pháp phổ biến khi làm việc với các giá trị số, cho phép bạn nhận được một giá trị số dễ đọc và phân tích cú pháp hơn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về hàm round() của MySQL. Chúng tôi sẽ đề cập đến chức năng của hàm, cú pháp hàm, các tham số được chấp nhận, giá trị trả về và các ví dụ thực tế về cách sử dụng hàm.

Hàm MySQL Round ()

Trong MySQL, hàm round() trong MySQL cho phép bạn làm tròn một giá trị số đến một số vị trí thập phân được chỉ định.Sau đây là cú pháp của hàm round trong MySQL:ROUND(số, vị trí thập phân)

Hàm chấp nhận hai đối số chính:  • Số cần làm tròn.
  • Decimal_places – Tham số này chỉ định số vị trí thập phân mà số đầu vào được làm tròn. Đây là một tham số tùy chọn. Nếu nó bị thiếu, hàm sẽ làm tròn số thành số nguyên gần nhất.

Hãy xem ví dụ sau:

CHỌN VÒNG(3.14159);
-- 3
SELECT ROUND(3.14159, 0) as p;
- 3

Như bạn có thể thấy từ đầu ra, việc đặt tham số decimal_places thành 0 hoặc bỏ qua tham số này là rất chính xác. Cả hai đều trả về giá trị cho số nguyên gần nhất.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm Round() với giá trị thập phân dương

Ví dụ này hiển thị giá trị kết quả khi giá trị tham số decimal_places được đặt thành số nguyên dương:SELECT ROUND(3.14159, 0) as p;

Đầu ra:

p    |
-----+
3.142|

Ví dụ 2: Sử dụng hàm Round() với số thập phân âm

Chúng ta cũng có thể đặt tham số decimal_places thành giá trị âm như sau:

CHỌN VÒNG(3.14159, -3) là p;

Điều này sẽ buộc hàm làm tròn giá trị trước số thập phân.

Kết quả:

p|
-+
0|

Ví dụ 2:

CHỌN VÒNG(314159.14159, -3) as p;

Kết quả:

p     |
------+
314000|

Ví dụ 3: Sử dụng Hàm Round() trong Bảng

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm round() trong một cột của bảng như sau:

Làm tròn các giá trị như sau:

chọn giá trị, ROUND(giá trị) làm tròn từ random_ints ri ;

Đầu ra:

Phần kết luận

Hàm round() của MySQL là một công cụ có giá trị để tính gần đúng các con số tới một mức độ chính xác cụ thể. Nó có thể được sử dụng trong các hoạt động toán học và thống kê khác nhau và thường được sử dụng để đơn giản hóa các phép tính và làm cho chúng dễ quản lý hơn. Hàm round() rất dễ sử dụng và có thể là một bổ sung có giá trị cho bộ công cụ MySQL của bạn.